Vores kunder

Vores kunder er stat, regioner, kommuner, private virksomheder samt organisationer og selvejende institutioner. Nogle opgaver løser vi for ledergrupper, nogle for medarbejdergrupper og nogle for voksenundervisere. Fælles for opgaverne er, at vi løser dem i et tæt samarbejde med ledelsen.

Nedenfor er et udpluk af de specialdesignede opgaver, vi løser og har løst, og hvor flere af disse opgaver er vundet i offentlige udbud og tilbudsrunder. 

Ikke alle vores kunder ønsker at blive eksponeret, hvorfor nogle af opgaverne er anonymiseret. Vil du vide mere, så kontakt os.

 

Danmarks Domstole

I 2015 indgik vi en flerårig rammeaftale med Domstolsstyrelsen om konfliktuddannelse af ca. 2300 medarbejdere i Danmarks Domstole. Målet med uddannelsen  har været at skabe større sikkerhed i borgerkontakten for alle domstolsmedarbejdere på tværs af niveauer og funktioner. 

Samarbejdet med Danmarks Domstole er fortsat aktivt og omfatter også specialdesignede uddannelsesforløb for udvalgte faggrupper.

 

statsforvaltningen

I 2017 har vi gennemført konfliktuddannelse for alle ledere og medarbejdere med administrativ, juridisk og børnefaglig funktion i Statsforvaltningen.

 

Grønlands domstole

Vi har gennemført konfliktuddannelse for samtlige ledere og medarbejdere i Grønlands Domstole.

 

kriminalforsorgen i Grønland

Som en del af konfliktuddannelse for Grønlands Domstole har vi uddannet civilt personale i Kriminalforsorgen i håndtering af konflikter med de borgere, som de civile medarbejdere er i kontakt med både i og udenfor den grønlandske kriminalforsorgs institutioner.

 

domstolene i norge

Vi har gennemført konfliktuddannelsen for ledere og medarbejdere i domstolene i Norge med det mål at styrke borgerkontakten. Fokus har været på det relationelle aspekt samt redskaber til at imødegå og håndtere konflikter med domstolenes brugere.

 

Kriminalforsorgens uddannelsescenter

Vi har gennemført en udviklingsproces med det formål at udvikle og implementere en fælles pædagogisk platform for undervisere af uniformeret personale på Kriminalforsorgens grunduddannelse til fængselsbetjent.

 

Københavns LufthavnE

Vi uddanner og træner ledere og specialister i Københavns Lufthavne i faciliterende ledelse. 

 

Københavns kommune

Vi har uddannet og trænet undervisere og projektledere i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning i intern undervisning og formidling.

 

Københavns biblioteker

Vi har uddannet og trænet bibliotikarer i undervisning og formidling af særligt tiltag til folkeskolelærere- og elever omkring brug af sociale medier.

 

Grønlands domstole – retten i nuuk

Vi har gennemført udviklingsforløb for kredsdommerne i retten i Nuuk.

 

DFSD

Vi har gennemført konfliktuddannelse for sikkerhedsvagter og restaurationspersonale på DFDS’s færger med særligt fokus på rollen som politimyndighed, når færgerne er på sejlads.

 

Sosu Fyn

Vi har gennemført temaundervisning for ledelse og samtlige undervisere på SOSU Fyn med fokus på centrale læringselementer i grund- og efteruddannelser.

 

sekretariatet for velfærdsuddannelser

Vi har gennemført temaundervisning for undervisere på Social-og sundhedsskoler med særligt fokus på relation som læringselement.

 

Lederudviklingsproces for større arbejdsplads

Vi har gennemført en længerevarende lederudviklingsproces for alle ledere i en større offentlig virksomhed. Målet med processen var at etablere en fælles ledelsestilgang samt styrke samarbejdet internt i ledergruppen. Processen har været opdelt i flere delprocesser med fælles udviklingsdage samt fælles og individuel opfølgning.

 

Trafikselskab

Vi har gennemført konfliktuddannelse for billetkontrollører og uddanner nye kontrollører i konfliktredskaber og konfliktnedtrappende adfærd.

Vi har herudover udviklet elektronisk undervisningsmodul til administrative medarbejdere med fokus på værts- og servicefunktion.

 

fonden for socialt ansvar – Natteravnene

Vi har gennemført konfliktuddannelse for Natteravnes teamansvarlige samt for udvalgte lokalforeninger og er en del af Natteravnes generelle uddannelsestilbud til lokalforeninger.

 

Midt- og Vestsjællands politi

Vi har gennemført konfliktuddannelse for ca. 100 politibetjente i Midt- og Vestsjællands Politi med fokus på konfliktredskaber og konfliktnedtrappende adfærd i borgerkontakten, ligesom vi har gennemført konfliktuddannelse for medarbejdere i vagtcentralen med særligt fokus på den telefoniske kontakt.

 

foa

Vi har løst opgaver for forskellige målgrupper og med forskelligt mål og indhold. Vi har løst opgaver med udgangspunkt i  FOAs medlemmers tryghed og sikkerhed samt opgaver, hvis mål har været at styrke FOAs arbejde for deres medlemmer samt styrke det interne samarbejde i FOAs lokalafdelinger.

Vi har endvidere gennemført konfliktuddannelse for FOA medlemmer ansat i kommuner og regioner samt tillidsvalgte.

 

Københavns retshjælp

Vi har gennemført konfliktuddannelse for ca. 100 frivillige i Københavns og Vesterbros Retshjælp. Uddannelsen har haft som mål at styrke de frivilliges kompetencer i håndtering af vanskelige borgerkontakter. De frivillige består af primært jurister og jurastuderende.

 

horsens kommune

Vi har gennemført konfliktuddannelse for ca. 200 ledere i Horsens kommuner. Konfliktuddannelsen er gennemført som en del af en længerevarende lederudviklingsproces og har haft fokus på kontakten til borgere og eksterne samarbejdspartnere.

 

region hovedstaden

Vi har gennemført temauddannelser om konflikter for ca. 200 læger, sygeplejersker og øvrigt sundhedspersonale på tværs af hospitaler og institutioner under Region Hovedstaden.

rudersdal kommune

Vi har gennemført konfliktuddannelse for alle medarbejdere i Rudersdals Kommunes Borgerservicecenter.

 

Fonden for socialt ansvar – bydelsmødrene

Vi har gennemført konfliktuddannelse for Bydelsmødrenes fastansatte medarbejdere. Målet har været at styrke samarbejdet med de mange frivillige bydelsmødre i lokalforeningerne.

 

politisk ledelse og selvledelse

Vi har gennemført uddannelsesforløb i politisk ledelse for politisk parti samt gennemført individuelle udviklingsforløb i politisk selvledelse som en del af internt talentudviklingsforløb.

 

procesbevillingsnævnet

Vi har gennemført konfliktuddannelse for juridiske og administrative medarbejdere i Procesbevillingsnævnet med primært telefonkontakt til borgerne. Målet har været at styrke medarbejdere i telefonkontakten – også i de svære telefonsamtaler.

 

Advokater

Vi har gennemført temauddannelse for advokater med klientkontakt med det mål at bibringe viden om de mekasnismer, der virker i kontakten mellem beskikket  advokat og klient.

 

CPH West

Vi har gennemført temauddannelse for gymnasielærere med fokus på konflikter med elever og forældre.